Radi Vám pomôžeme:

+420 722 933 770

(9:00–15:00)

Menu

Spracovanie osobných údajov pre obchodné zdelenie a marketingovú činnosť

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1.      Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Shopen Group s.r.o., so sídlom Purkyňova 3050a/99a, 612 00 Brno, Česká republika, identifikačné číslo: 29365252, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 75661 (ďalej len „správca“).

1.2.      Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanieShopen Group s.r.o. - Bagalio, Křenová 210/64, 60200 Brno, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@bagalio.sk, telefón +420 722 933 770 (9:00 – 15:00 h).

1.3.      Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1.      Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1.      Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných zdelení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2.      Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1.      Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovanie).

5. SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1.      Spracovanie osobných údajov prebieha automatizovane pomocou marketingových nástrojov, a to v elektronickej podobe, vždy pri vysokom technickom, organizačnom a personálnom zabezpečení v zmysle požiadaviek zákona.

5.2.      Spracovanie vykonávajú predovšetkým zamestnanci správcu, pričom správca na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov pri splnení zákonných podmienok poveruje spracovaním osobných údajov nasledujúcich spracovateľov:

  • externé subjekty zaisťujúce marketingové služby – Tribound Creative s.r.o., IČ: 04821807
  • dodávateľov softwaru pre martketingovú činnosť – The Rocket Science Group LLC poskytujúci marketingový nástroj MailChimp
  • prevádzkovateľa hostingu – VSHosting s.r.o., IČ 61505455

5.3.      Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácií.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1.      Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2.      Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: Korešpondenčne na adresu správcu alebo elektronicky e-mailovou poštou.

6.3.      Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte mimo iné právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

6.4.      Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná na uzavretie zmluvy.

Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.