Radi Vám pomôžeme:

+420 722 933 770

(9:00–15:00)

Menu

Reklamačný poriadok

 

1. Základné ustanovenie a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa v znení predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), pri ktorom sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácia“).

„Spotrebiteľská zmluva“ je kúpna zmluva, zmluva o diele, prípadne iné zmluvy, pokiaľ sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

„Predávajúci“ je Shopen Group s.r.o., so sídlom na adrese Purkyňova 3050/99a, 61200 Brno, Česká republika, IČ: 29365252, zapísaný do obchodného registra ku dňu 23.7.2012. Shopen Group je subjekt, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je „Kupujúci“. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo iba „Spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

 

2. Záručné podmienky

Pokiaľ má Tovar zjavné chyby, teda hlavne ak je Tovar Kupujúcemu predávaný v porušenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúcim či na vrátenie kúpnej ceny. Voľbu učiní Kupujúci.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobre chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, predstavuje teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína bežať prevzatím Tovaru Kupujúcim.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína bežať nová záručná doba.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie Tovaru spôsobené jej častým používaním.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ to umožňuje povaha Tovaru, postačuje namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje (faktúru), ktoré musia obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho, IČO, miesto podnikania.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamžiku, kedy mu je doručené prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sú splnené všetky nutné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za chyby, vracia Kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol Predávajúci, iba v rozsahu, v akom je to danou situáciou objektívne možné.

Spotrebiteľ má pri uplatňovaní záruky právo na:

  • ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybnej súčasti, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu používaniu Tovaru, právo na výmenu chybného Tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  • ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu používaniu Tovaru, právo na výmenu chybného Tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  • ak ide o chyby neodstrániteľné a pokiaľ nepožaduje výmenu tovaru, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

 

3. Priebeh reklamácie

V prípade, že Kupujúci využije svoje práva vyžadovať odstránenie chýb Tovaru opravou a v záručnom liste, je pre účely záručných opráv Tovaru určený podnikateľ odlišný od Predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližším, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie je možné nájsť v doklade, ktorý nahrádza záručný list.

Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu uznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Ak nastane situácia, že Tovar je potrebné zaslať Predávajúcemu, Kupujúci si vo vlastnom záujme počína tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho materiálu.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade poškodenia Tovaru v dôsledku opotrebovania.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy či poskytnutia zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet.

Reklamáciu Tovaru je potrebné uskutočniť na adrese Křenová 210/64, 602 00 Brno, Česká republika. Pre urýchlenie reklamácie nám môžete dať vedieť na číslo +420 722 933 770 alebo na email reklamace@bagalio.cz.

4. Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok získava účinnosť dňa 9. 6. 2010.