Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Shopen Group s.r.o. uskutočňuje spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami ohľadne predaja tovaru (alebo pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzavretím takejto zmluvy), a ďalej uskutočňuje spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

1.   TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1.    Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Shopen Group s.r.o., so sídlom Purkyňova 3050a/99a, 612 00 Brno, identifikačné číslo: 29365252, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 75661 (ďalej len „správca“).

1.2.    Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanieShopen Group s.r.o. - Bagalio, Křenová 210/64, 60200 Brno, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@bagalio.sk, telefón +420 722 933 770 (9:00 - 15:00 h).

1.3.    Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2.   PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

2.1.    splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre uskutočnenie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“);

2.2.    splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenie, a to konkrétne predovšetkým splnenie povinností uložených správcom všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Sb., o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Sb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

3.   ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1.    Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za chyby, či vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.

3.2.    Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4.   DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1.    Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.   ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1.    Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácií platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcu technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú:

 • Česká pošta, s. p., IČ 47114983
 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266
 • PPL CZ s.r.o., IČ 25194798
 • Uloženka s.r.o., IČ 24299162
 • Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o, IČ 26087961
 • Balíkobot, s.r.o.,IČ 06283799
 • Tribound Creative s.r.o., IČ 04821807
 • Lenka Bajzová, IČ 60354313
 • Bc. Patrik Chukir, IČ 09493476
 • VSHosting s.r.o., IČ 61505455
 • ABRA Flexi s.r.o., IČ 28019920
 • OLYMPIC s.r.o., IČ 27480381
 • Smartsupp.com, s.r.o., IČ 03668681
 • The Rocket Science Group LLC

5.2.    Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

5.3.    Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácií.

6.   PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1.    Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

6.2.    Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte mimo iné právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

6.3.    Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.